Numer Swift kod Iban


our policies

    Chcąc dokonać przelewu bankowego do innego kraju UE w cenie transakcji krajowej, musisz podać następujące dane:

  • Imię i nazwisko odbiorcy (lub firmy)
  • Międzynarodowy bankowy numer konta IBAN
  • Międzynarodowy numer banku BIC odbiorcy (SWIFT-Code)
  • Numer IBAN własnego konta bankowego

latest news

Numer kod IBAN     Do roku 2004 w Polsce nie było jednolitego standardu dotyczącego rachunku bankowego ani w stosunku do przelewów krajowych ani zagranicznych, tym samym banki miały zupełną dowolność jeśli chodzi o strukturę rachunku. Tym samym istniały rachunki bankowe o różnej długości, zawierające nie tylko cyfry ale i litery, oddzielane różnymi znakami (spacje, myślniki, ukośniki).

Mając na względzie:
usprawnienie rozliczeń transakcji krajowych i zagranicznych w polskim systemie bankowym
zmniejszenie kosztów przetwarzania dokumentów płatniczych
dostosowanie polskiej bankowości do wymagań międzynarodowych
Związek Banków Polskich zdecydował o podjęciu w Polsce prac dotyczących standaryzacji rachunków bankowych stosowanych w Polsce opracowując standard NRB, na podstawie którego w prosty sposób można stworzyć rachunek w standardzie IBAN

Standardy rachunków stosowane w Polsce
W roku 2000 ostatecznie określono strukturę polskiego rachunku, tzn. rachunku klientów banków mających siedzibę w Polsce, przy czym ustalono, że inny będzie standard rachunku dla przelewów krajowych a inny dla przelewów zagranicznych.

1.

Standard NRB (Numer Rachunku Bankowego)


Standard NRB stosowany będzie w obrocie krajowym (złotowym i walutowym). Nowy standard rachunku bankowego dla wszystkich jednostek banków mających siedzibę w Polsce stosowany w obrocie krajowym będzie miał następującą postać:
NN RRRR RRRR XXXX XXXX XXXX XXXX - na dokumentach papierowych
NNRRRRRRRRXXXXXXXXXXXXXXXX - postać elektroniczna
gdzie:
NN - dwucyfrowa liczba kontrolna
RRRR RRRR - dotychczasowy numer rozliczeniowy jednostki banku
XXXX XXXX XXXX XXXX - numer rachunku klienta nadawany zgodnie z regułami ustalonymi w banku

Oznacza to, że dla wszystkich banków NRB:
będzie miał długość 26 znaków;
nie będzie zawierał liter;
na dokumentach papierowych dla klientów będzie w odpowiednich miejscach podzielony spacjami;
w postaci elektronicznej będzie wprowadzany bez spacji.
Wygenerowanie rachunku w nowym standardzie należeć będzie do obowiązku banku

2.

Standard IBAN (International Bank Account Number)


Nowy standard rachunku bankowego dla jednostek banków mających siedzibę w Polsce stosowany w obrocie zagranicznym będzie miał postać numeru NRB, przy czym na początku zostanie dodany wyróżnik 'IBAN' oraz identyfikator Polski, tzn. 'PL':

PLNN RRRR RRRR XXXX XXXX XXXX XXXX - na dokumentach papierowych
PLNNRRRRRRRRXXXXXXXXXXXXXXXX - postać elektronicznaJest to struktura w pełni zgodna z zaleceniami komitetu ECBS dot. numeru IBAN. IBAN stosowany będzie wyłącznie dla przelewów zagranicznych (w obrocie krajowym stosowany będzie NRB).

UWAGA: W języku potocznym nazwy 'numer IBAN' oraz 'numer NRB' często są stosowane wymiennie.
Harmonogram wprowadzania Numeru Rachunku Bankowego (NRB) oraz IBAN w Polsce Związek Banków Polskich określił harmonogram wdrażania nowego standardu rachunków bankowych w Polsce: od 01.07.2004 stosuje się wyłącznie IBAN.

Standard IBAN w krajach europejskich
Numer IBAN może mieć maksymalnie 36 znaków (wraz z kodem kraju). Każdy kraj sam określił długość rachunku, określono też, czy dopuszczalne jest stosowanie w rachunku liter czy też nie. Na dokumentach papierowych rachunki będą podzielone na czteroznakowe grupy oddzielane spacją.